Pokaż menu >

Zanim złożysz wniosek do Rzecznika

 • Podejmij samodzielną próbę rozwiązania sporu z przedsiębiorcą (np. poprzez złożenie reklamacji). Przygotuj kopię korespondencji dotyczącej próby rozwiązania sporu i dołącz do wniosku. To niezbędny krok, zanim złożysz wniosek do Rzecznika.
 • Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin.

Jak skutecznie złożyć wniosek


Twój Wniosek musi zawierać co najmniej:
 1. oznaczenie Stron sporu,
 2. dokładnie określone żądanie, 
 3. wskazanie rodzaju postępowania (Postępowanie ADR zmierzające do umożliwienia zbliżenia stanowisk Stron postępowania w celu rozwiązania przez nie sporu ),
 4. podpis (nie musi być  jeśli składasz wniosek przez formularz interaktywny dla celów samego wszczęcia postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów, jednakże jest to istotny element jeśli chodzi o przerwanie biegu przedawnienia  dla celów dowodowych przed sądem - patrz informacje poniżej ).

WAŻNE! Zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz.1823) wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Zgodnie z art. 205 a ust. 8 ustawy Prawo lotnicze -  datą wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu pasażerskiego, jest dzień doręczenia Rzecznikowi Praw Pasażerów skargi pasażera wniesionej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u :

- przewoźnika lotniczego – w przypadku rozporządzenia 261/2004/WE;

-przewoźnika lotniczego, organizatora turystyki albo sprzedawcy biletów – w przypadku rozporządzenia nr 2111/2005/WE.

 

Wszczęcie następuje na wniosek pasażera zawierający co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: określenie stron, dokładne żądania, wskazania rodzaju postępowania (w przypadku postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów jest to postępowanie polegające na zbliżeniu stanowisk stron w celu rozwiązania sporu), podpis.


Ponadto do Wniosku dołącz następujące informacje i dokumenty:
 1. opis okoliczności uzasadniających żądanie,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedzibę oraz adres korespondencyjny Stron sporu,
 3. datę urodzenia Pasażera/Pasażerów,
 4. wskazanie czy lot był bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową Pasażera/Pasażerów,
 5. dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, m.in. kopię dokumentacji z zakończonego postępowania reklamacyjnego lub dokument potwierdzający, że minęło 30 dni od daty złożenia reklamacji u przewoźnika, 
 6. kopię potwierdzonej na dany lot rezerwacji (tj. faktu posiadania przez pasażera biletu lub innego dowodu potwierdzającego, że rezerwacja została przyjęta i zarejestrowana przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek), 
 7. informację, czy występowano do Rzecznika z wnioskiem o rozpatrzenie przedmiotowego sporu w trybie art. 205a ustawy Prawo lotnicze, 
 8. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd,
 9. informację czy Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie korespondencji w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej
 10. aktualny numer telefonu Stron i adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9)
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień w toku Postępowania ADR.
 12. wyrażenie zgody na przetwarzania swoich danych osobowych przez Rzecznika w celu realizacji wniosku
Wniosek możesz złożyć do Rzecznika:
 • w postaci papierowej na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • w postaci elektronicznej za pośrednictwem: 
 1.  elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), 
 2.  profilu zaufanego
 3. formularza interaktywnego dedykowanego do składania wniosków o wszczęcie postępowania ADR, zamieszczonego na stronie podmiotowej Rzecznika oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. UWAGA! formularz interaktywny nie zawiera podpisu - jest to istotny element jeśli chodzi o przerwanie biegu przedawnienia  dla celów dowodowych przed sądem Patrz informacje wyżej↑
Wymiana informacji w toku Postępowania ADR odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.


Formularz interaktywny


Wniosek do wypełnienia


Pliki do pobrania:

Pobierz formularz


Przetwarzanie danych osobowych


Administrator danych
 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest administratorem danych osób zgłaszających skargę lub reklamację.
 2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
  • pod adresem korespondencyjnym: ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa;
  • pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@ulc.gov.pl .

Cele, podstawy prawne oraz okres retencji przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. W celu przyjęcia, rozpatrzenia zgłoszenia, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), zwanej dalej „RODO”) – przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.
 2. Dane zawarte w zgłoszeniu oraz przetwarzane w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i rozpatrzenia zgłoszenia mogą być dalej przetwarzane przez administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem, czego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. e – przez okres:
  1.  roku od udzielenia odpowiedzi – w sprawach standardowych, jeżeli zgłaszający nie wystąpi z dalszymi żądaniami lub skargami, przy czym w przypadku dokumentacji dotyczącej rozliczenia reklamacji okres ten wynika z ustawy o rachunkowości;
  2. przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady przez 3 lata od otrzymania zgłoszenia, wynikający z Kodeksu cywilnego, przy czym w przypadku toczących się postępowań – do czasu prawomocnego zakończenia się postępowania oraz do momentu upływu nowych okresów przedawnienia roszczeń – w sprawach skomplikowanych, niestandardowych lub jeżeli zgłaszający wystąpił z dalszymi roszczeniami, skargami lub wystąpił na dalszą ścieżkę postępowania przed organami państwowymi; lub
  3. przez okres realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217 z późn. zm.).
Ujawnianie danych osobowych
 1. Administrator danych może ujawniać dane osobowe zgłaszających w przypadku podjęcia postępowania przez zgłaszającego lub przez administratora zgodnie z obowiązkiem lub uprawnieniami przysługującymi administratorowi, wynikającymi z przepisów prawa, zewnętrznym kancelariom prawnym współpracującym z administratorem, operatorom pocztowym, kurierom.
 2. Dane osobowe zgłaszających mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalenia, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  5. do sprzeciwu – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 2.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać..
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie:  ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
Inspektor ochrony danych
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:
 1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@ulc.gov.pl;
 2. na adres korespondencyjny: ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top