Deklaracja dostępności

Urząd Lotnictwa Cywilnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznika Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Sylwestrzuk, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664 985 858.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu – parter. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę i ochrony budynku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych
 4. W Punkcie Obsługi Klienta jest pętla indukcyjna
 5. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 7. Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Delegatura Południowo – Zachodnia Jednostka Terenowa Bielsko - Biała, ul. Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko Biała
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    
Delegatura Północno – Zachodnia ULC Jednostka Terenowa w Gdańsku, ul. Chmielna 26 I p. pok. 101, 80-748 Gdańsk
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu - parter. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    
Delegatura Południowo – Zachodnia ULC Jednostka Terenowa w Krakowie, ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu - parter. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Delegatura Północno – Zachodnia ULC Jednostka Terenowa w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19 p. I pok. 8, 61- 737 Poznań

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu - parter. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    
Delegatura Południowo – Wschodnia ULC, ul. Szopena 38/4, 35-055 Rzeszów
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Siedziba Urzędu znajduje się na 1. piętrze.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
    
Delegatura Południowo - Wschodnia ULC Jednostka Terenowa Świdnik, Ul. Niepodległości 13 lok 92, 21-040 Świdnik
 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
    
Delegatura Południowo – Zachodnia ULC Jednostka Terenowa Wrocław, ul. Jana Długosza 48, 51- 162 Wrocław
 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu - parter. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę oraz ochrony budynku.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 6. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
 1. skorzystać z aplikacji umożliwiającej tłumaczenie z języka migowego (PJM i SJM) na język polski i z języka polskiego na język migowy (PJM i SJM). Usługa ta jest dostępna w siedzibie urzędu w Warszawie, w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta: w poniedziałki: 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku: 8:15 – 16:15
 2. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
 3. wysłać e-mail na adres: ,
 4. wysłać pismo za pomocą ePUAP na adres: /ULCPR/SkrytkaESP
 5. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 520 72 00 lub wysłać fax na numer 22 520 73 00
 6. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15 -16:15 lub w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta: w poniedziałki: 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku:  8:15 – 16:15
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top