Pokaż menu >

Zasady postępowania ADR


Postępowanie polubowne (zwane też ADR, z angielskiego Alternative Dispute Resolution, czyli alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) jest prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami:
 • dobrowolność – podjęcie postępowania ADR oraz jego kontynuowanie na każdym jego etapie zależy od woli Stron;
 • poufność – zarówno osoby prowadzące jak i biorące udział w postępowaniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, propozycji bądź stanowisk przedstawionych w toku postępowania;
 • akceptowalność – strony w pełni akceptują i stosują się do treści Regulaminu oraz akceptują osobę prowadzącą postępowanie. 
 • bezstronność – Rzecznik nie reprezentuje żadnej ze stron traktując je na równi w toku Postępowania ADR;
 • neutralność – Rzecznik nie ma interesu w zakończeniu postępowania ADR w sposób preferowany przez którąkolwiek ze stron.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polega na pomocy niezależnej i obiektywnej osoby w rozwiązaniu sporu, który nie znalazł rozwiązania na drodze postepowania reklamacyjnego. 

Polubowne metody rozwiazywania sporów stanowią alternatywę dla długoletnich i kosztownych sporów toczących się przed sądem. Sprawy toczące się w systemie pozasądowym są rozwiązywane szybciej i taniej niż te toczące się przed sądem. Taki sposób rozwiązywania problemów jest korzyścią zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. 

Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:
 • szybkość postępowania w porównaniu z postępowaniem sądowym,
 • niskie koszty,
 • bezstronność osoby trzeciej,
 • dobrowolność udziału,
 • odformalizowana forma postępowania, z reguły elektroniczna.

Modele rozwiązań polubownych


Ustawa ADR wprowadza do wyboru 3 metody polubownego rozwiązywania sporów:
 1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony (mediacja) - Mediator pomaga znaleźć stronom sporu wspólne, satysfakcjonujące obie strony i słuszne rozwiązanie.
 2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja) -  Mediator przedstawia propozycję rozwiązania sporu, strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.
 3. rozstrzygniecie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania (arbitraż) - postępowanie toczy się przed sądem polubownym, w którym spory rozstrzyga bezstronny arbiter, wyrok w takiej sytuacji ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego a strony mają wówczas obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu.
W ustawie Prawo lotnicze przyjęty został model 1, czyli umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania.

Instytucje ADR w UE


Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top