Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Alternatywne metody rozwiązywania sporów


Zasady postępowania ADR


Postępowanie polubowne (zwane też ADR, z angielskiego Alternative Dispute Resolution, czyli alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) jest prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami:
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich polega na pomocy niezależnej i obiektywnej osoby w rozwiązaniu sporu, który nie znalazł rozwiązania na drodze postepowania reklamacyjnego. 

Polubowne metody rozwiazywania sporów stanowią alternatywę dla długoletnich i kosztownych sporów toczących się przed sądem. Sprawy toczące się w systemie pozasądowym są rozwiązywane szybciej i taniej niż te toczące się przed sądem. Taki sposób rozwiązywania problemów jest korzyścią zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. 

Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

Modele rozwiązań polubownych


Ustawa ADR wprowadza do wyboru 3 metody polubownego rozwiązywania sporów:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony (mediacja) - Mediator pomaga znaleźć stronom sporu wspólne, satysfakcjonujące obie strony i słuszne rozwiązanie.
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja) -  Mediator przedstawia propozycję rozwiązania sporu, strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.
  3. rozstrzygniecie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania (arbitraż) - postępowanie toczy się przed sądem polubownym, w którym spory rozstrzyga bezstronny arbiter, wyrok w takiej sytuacji ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego a strony mają wówczas obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu.
W ustawie Prawo lotnicze przyjęty został model 1, czyli umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania.

Instytucje ADR w UE


Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/alternatywne-metody-rozwiazywania-sporow