List Prezesa ULC dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów

01/04/2019, 11:41
1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo lotnicze, która stworzyła możliwość rozwiązywania z pasażerami sporów wynikających z rozporządzeń: 261/2004/WE i 2111/2005/WE w formie polubownej. Przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego powołany został Rzecznik Praw Pasażerów, który rozpatruje skargi pasażerów w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zapraszamy do zapoznania się z listem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona, w którym zachęca do korzystania z tej formy mediacji.
Szanowni Państwo,

1 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo lotnicze, która stwarza możliwość rozwiązywania z pasażerami sporów wynikających z rozporządzeń: 261/2004/WE i 2111/2005/WE w formie polubownej. Przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego powołany został Rzecznik Praw Pasażerów, który będzie rozpatrywał skargi pasażerów w trybie ADR (Alternative Dispute Resolution, tj. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich). 

Udział w postępowaniu ADR jest dobrowolny i zależy od woli konsumenta jak i przedsiębiorcy. Jednakże pragnę zachęcić Państwa do korzystania z tej formy rozwiązywania sporów.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na obowiązki przedsiębiorców, wynikające z powyższych regulacji.

Jeśli przedsiębiorca wyraża wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów – informuje konsumentów o podmiocie uprawnionym, który jest dla nich właściwy (dla pasażerów linii lotniczych jednym z takich podmiotów jest Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie ULC). Taka informacja powinna być zrozumiała i łatwo dostępna na stronie internetowej oraz we wzorcach umownych, o ile przedsiębiorca takie stosuje. Informacja powinna zawierać co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego.

Natomiast, gdy przedsiębiorca nie uzna reklamacji konsumenta wówczas ma on obowiązek przekazać konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (na przykład pamięci USB lub płycie CD/DVD) informację:
  • o właściwym dla niego podmiocie uprawnionym,
  • czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich czy też odmawia udziału. Jeżeli nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu.
Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność przez Internet, wówczas podaje adres interaktywnej strony internetowej - platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) - stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Obowiązek taki istnieje, nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na pozasądowe rozwiązanie konfliktu. Z wyrazami szacunku
Piotr Samson
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top