INFORMACJA DLA OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ADR ZŁOŻONYCH DO RZECZNIKA PRAW PASAŻERÓW

02/02/2021, 14:23
Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków składanych do Rzecznika liczoną w tysiącach i ograniczone zasoby kadrowe do ich rozpatrywania, informujemy, że czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków jest wydłużony. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
 
Aktualnie rozpatrywane są wnioski złożone we wrześniu i październiku 2019r.
W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. 
Wszystkie niezbędne załączniki, które muszą być dołączone do wniosku są wymienione w zakładce „Złóż wniosek” https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków, co przyspieszy procedowanie postępowań - obecnie ok. 85% wniosków wymaga uzupełnienia.
Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje wysłane do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania i druga strona sporu proszona jest o zajęcie stanowiska w sprawie. 
Od wysłania zawiadomienia o wszczęciu, postępowanie ADR trwa nie dłużej niż 90 dni (zazwyczaj protokół końcowy strony otrzymują po ok. 30-45 dniach).


Właściwe złożenie wniosku:
Przypominamy, że wniosek składa się
-  po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego a przed upływem roku od daty lotu -  art. 205a ust. 8 i 15 ustawy Prawo lotnicze.
-  do organu Państwa Członkowskiego UE, właściwego ze względu na port wylotu lub jeśli lot jest z kraju spoza UE miejsca pierwszego lądowania w UE. 

Adresy organów rozpatrujących skargi w państwach członkowskich:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
 Postępowania ADR przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przy Prezesie ULC dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich (poza UE) na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.
 
Przedawnienie roszczeń
Zgodnie z art. 36 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wszczęcie postępowania ADR przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Wszczęcie następuje na wniosek pasażera zawierający co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: określenie stron, dokładne żądania, wskazania rodzaju postępowania, podpis.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Telefon:
+48 222 692 600
w godz: od 9.00 do 13.00
od pon. do pt.
Fax:
+48 22 520-73-00
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top