MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

20/10/2022, 05:08

20 października 2022 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 17 do 21 października 2022 roku - Tydzień Mediacji.


Międzynarodowy Dzień Mediacji (MDM) jest świętem ogólnonarodowym, poświęconym upowszechnianiu wiedzy o polubownych metodach rozwiązywania sporów między innymi w drodze mediacji.
Święto ustanowione zostało w 2005 r. przez Association Resolution (ACR) i jest obchodzone na całym świecie raz w roku w trzeci czwartek października.

T Y D Z I E Ń     M E D I A C J I    W    P O L S C E

Tydzień Mediacji w Polsce ustanowiony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2013 r. Obchody tygodnia mediacji w naszym kraju wpisane zostały w termin uroczystości Międzynarodowego Dnia Mediacji.

 M E D I A C J A 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, czyli mediatora, który jest neutralny wobec stron konfliktu.

Mediacja jest prostszą drogą do rozwiązania trudnych sporów, daje szansę na wypracowanie porozumienia i utrzymanie dobrych relacji na przyszłość.

Postępowanie ADR (z ang. Alternative Dispute Resolution) przed Rzecznikiem Praw Pasażerów to forma mediacji, prowadzona zgodnie z zasadami:

  • dobrowolność – podjęcie postępowania ADR oraz jego kontynuowanie na każdym jego etapie zależy od woli stron sporu;
  • poufność – zarówno osoby prowadzące jak i biorące udział w postępowaniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów, propozycji bądź stanowisk przedstawionych w toku postępowania;
  • akceptowalność – strony w pełni akceptują i stosują się do zasad prowadzenia postępowania ADR oraz akceptują osobę prowadzącą postępowanie. 
  • bezstronność – osoba prowadząca postępowanie ADR nie reprezentuje żadnej ze stron traktując je na równi w toku rozwiązywania sporu;
  • neutralność – osoba prowadząca postępowanie ADR nie ma interesu w zakończeniu sporu w sposób preferowany przez którąkolwiek ze stron.
KONTAKT
LogoUrząd Lotnictwa Cywilnego
Rzecznik Praw Pasażerów
Adres:
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Fax:
+48 22 520-73-00
E-mail:
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt.
od 8:15 do 16:15
Go to top