Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

INFORMACJA DLA OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ADR ZŁOŻONYCH DO RZECZNIKA PRAW PASAŻERÓW

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków ADR składanych do Rzecznika liczoną w tysiącach i złożony charakter prowadzonych spraw, informujemy, że czas oczekiwania na przeprowadzenie postępowania ADR jest wydłużony. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Aktualnie prowadzone są postępowania ADR z wniosków złożonych w drugim kwartale 2023 r.
W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. 
Wszystkie niezbędne załączniki, które muszą być dołączone do wniosku są wymienione w zakładce „Złóż wniosek” https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków, co przyspieszy procedowanie postępowań - duża część wniosków wymaga uzupełnienia.
Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje wysłane do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania a druga strona sporu proszona jest o zajęcie stanowiska w sprawie. Od wysłania zawiadomienia o wszczęciu, postępowanie ADR trwa nie dłużej niż 90 dni (zazwyczaj protokół końcowy strony otrzymują po ok. 30-45 dniach).


Właściwe złożenie wniosku:
Przypominamy, że wniosek składa się :
 po upływie 30 dni od dnia złożenia reklmacji do przewoźnika lotniczego a przed upływem roku od daty lotu -  art. 205a ust. 8 i 15 ustawy Prawo lotnicze.
-  do organu Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) właściwego ze względu na port wylotu lub  - jeśli lot jest z kraju trzeciego (spoza UE) -  miejsca  lądowania w UE. 
*UE oznacza 27 krajów UE, w tym Gwadelupę, Gujanę Francuską, Martynikę, Reunion, Majottę, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie (ale bez Wysp Owczych).
Przepisy rozporządzenia 261/2004/WE mają również zastosowanie do lotów do i  z Islandii, Norwegii 
i Szwajcarii.


Adresy organów rozpatrujących skargi w państwach członkowskich:
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

Postępowania ADR przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przy Prezesie ULC dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich (poza UE) na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.
 
Przedawnienie roszczeń
Zgodnie z art. 36 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wszczęcie postępowania ADR przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Wszczęcie następuje na wniosek pasażera zawierający co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: określenie stron, dokładne żądania, wskazania rodzaju postępowania, podpis.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-oczekujacych-na-rozpatrzenie-wnioskow-adr-zlozonych-do-rzecznika-praw-pasazerow-28