Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

INFORMACJA DLA OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ADR ZŁOŻONYCH DO RZECZNIKA PRAW PASAŻERÓW

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków składanych do Rzecznika liczoną w tysiącach i ograniczone zasoby kadrowe do ich rozpatrywania, informujemy, że czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków jest wydłużony. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Aktualnie rozpatrywane są wnioski z sierpnia i września 2019r.
W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. 
Wszystkie niezbędne załączniki, które muszą być dołączone do wniosku są wymienione w zakładce „Złóż wniosek” https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków, co przyspieszy procedowanie postępowań - obecnie ok. 85% wniosków wymaga uzupełnienia.
Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje wysłane do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania i druga strona sporu proszona jest o zajęcie stanowiska w sprawie. 
Od wysłania zawiadomienia o wszczęciu, postępowanie ADR trwa nie dłużej niż 90 dni (zazwyczaj protokół końcowy strony otrzymują po ok. 30-45 dniach).


Właściwe złożenie wniosku:
Przypominamy, że wniosek składa się do organu Państwa Członkowskiego UE, właściwego ze względu na port wylotu lub jeśli lot jest z kraju spoza UE miejca pierwszego lądowania w UE. 

Adresy organów rozpatrujących skargi w państwach członkowskich:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
 
Postępowania ADR przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przy Prezesie ULC dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.
 
Przedawnienie roszczeń
Zgodnie z art. 36 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wszczęcie postępowania ADR przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Wszczęcie następuje na wniosek pasażera zawierający co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: określenie stron, dokładne żądania, wskazania rodzaju postępowania, podpis.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-oczekujacych-na-rozpatrzenie-wnioskow-adr-zlozonych-do-rzecznika-praw-pasazerow-3