Opublikowane na Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/)

Informacja dla oczekujących na rozpatrzenie wniosków złożonych do Rzecznika Praw Pasażerów

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków składanych do Rzecznika i ograniczone zasoby kadrowe do ich rozpatrywnania, informujemy że wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Aktualnie rozpatrywane są wnioski z czerwca i lipca 2019r.
W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod kątem wymogów formalnych. 
Wszystkie niezbędne załączniki, które muszą być dołączone do wniosku są wymienione w zakładce „Złóż wniosek” https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków, co przyspieszy procedowanie postępowań - obecnie ok. 85% wniosków wymaga uzupełnienia.
Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje wysłane do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania i druga strona sporu proszona jest o zajęcie stanowiska w sprawie. 
Od wysłania zawiadomienia o wszczęciu, postępowanie ADR trwa nie dłużej niż 90 dni (zazwyczaj protokół końcowy strony otrzymują po ok. 30-45 dniach).


Przypominamy, że postępowania w zakresie sporów wynikających z rozporządzenia nr 261/2004/WE, dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych. 
Miejsce właściwości organu jest ustalane pod względem miejsca wylotu: 
Art. 16 rozporządzenia 261/2004/WE stanowi, iż każde Państwo Członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wykonanie postanowień niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na jego terytorium oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska.  
Dane kontaktowe poszczególnych organów w krajach członkowskich, znajdą Państwo w linku: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

WAŻNE!
Zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz.1823) wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Zgodnie z art. 205 a ust. 8 ustawy Prawo lotnicze -  datą wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu pasażerskiego, jest dzień doręczenia Rzecznikowi Praw Pasażerów skargi pasażera wniesionej nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u :
- przewoźnika lotniczego – w przypadku rozporządzenia 261/2004/WE;
-przewoźnika lotniczego, organizatora turystyki albo sprzedawcy biletów – w przypadku rozporządzenia nr 2111/2005/WE.
Wszczęcie następuje na wniosek pasażera zawierający co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: określenie stron, dokładne żądania, wskazania rodzaju postępowania (w przypadku postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów jest to postępowanie polegające na zbliżeniu stanowisk stron w celu rozwiązania sporu), podpis.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce przy składaniu wniosku https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/zloz-wniosek.
Zgodnie z art. 205c ust. 7 ustawy Prawo lotnicze w brzmieniu obowiązującym po 1.04.2019r., roszczenia majątkowe pasażerów, wynikające z przepisów rozporządzenia 261/2004/WE przedawniają się z upływem 1 roku od dnia wykonania przewozu, a w przypadku gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, w którym miał być wykonany.
W świetle art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 235), przepis art. 205c ust. 7 ustawy prawo lotnicze stosuje się do przewozów lotniczych wykonanych po dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 kwietnia 2019r.) lub niewykonanych, które miały być wykonane po dniu wejścia w życie ustawy.
Natomiast w postępowaniu sądowym należy uwzględnić uchwałę SN http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%20111-16.pdf oraz art. 778 kc, który odnosi się do rocznego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przewozu.
Adres źródła: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-oczekujacych-na-rozpatrzenie-wnioskow-zlozonych-do-rzecznika-praw-pasazerow-3