WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZANIA SPORU PASAŻERSKIEGO
1. Dane kontaktowe podmiotu rozstrzygającego spór
WAŻNE: po wypełnieniu formularza, na końcu procesu składania wniosku, formularz będzie musiał zostać wydrukowany, podpisany, zeskanowany i skan załączony jako niezbędny etap zakończenia procesu składania wniosku. W przypadku gdy upłynął rok od dnia, w którym lot będący przedmiotem wniosku został wykonany albo miał być wykonany, wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania
1.1. Podmiot, do którego kierowany jest wniosek: Rzecznik Praw Pasażerów
Rzecznik Praw Pasażerów zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia 261/2004/WE lub rozporządzenia 2111/2005/WE. Postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażerów, w zakresie sporów wynikających z rozporządzenia nr 261/2004/WE, dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich (poza UE) na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.
1.2. Pełny adres pocztowy: ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
2. Oznaczenie stron
2.2. Adres zamieszkania wnioskodawcy
2.3. Adres do korespondencji
3. Rodzaj postępowania
Wnoszę o wszczęcie postępowania polegającego na zbliżeniu stanowisk w celu rozwiązania mojego sporu.
4. Spór dotyczy
5. O odwołaniu / opóźnieniu lotu lub innym, wskazanym wcześniej zdarzeniu, poinformowano mnie
6. Jaki wskazano powód odwołania / opóźnienia lotu lub innego, wskazanego wcześniej zdarzenia
7. Dokładne określenie żądania oraz opis okoliczności uzasadniających żądanie
(wskaż propozycję rozwiązania sporu i napisz co się wydarzyło)
8. Informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego
(opisz np. czy złożyłeś reklamację do przewoźnika, jak przebiegł proces reklamacyjny oraz czy i jaką otrzymałeś odpowiedź)
9. Wskazanie czy lot był bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową pasażera/pasażerów
10. Załączniki
(dołącz kopie posiadanych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, na przykład kopie biletów, rezerwacji, złożonej reklamacji, odpowiedzi przedsiębiorcy na reklamację, kopię korespondencji z przedsiębiorcą, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik, oryginał lub kopię pełnomocnictwa, jeśli jeden z pasażerów występuje w imieniu pozostałych pasażerów – upoważnienie do reprezentowania każdego z nich, oświadczenie o reprezentacji ustawowej lub kopia aktu urodzenia w przypadku małoletniego dziecka)
kopia/skan/wydruk biletu lub rezerwacji na dany lot
Przerwij wysyłanie
Pliki .pdf .doc .docx .tiff .tif .jpg
kopia/skan/wydruk reklamacji
Przerwij wysyłanie
Pliki .pdf .doc .docx .tiff .tif .jpg
kopia/skan/wydruk odpowiedzi na reklamację
Przerwij wysyłanie
Pliki .pdf .doc .docx .tiff .tif .jpg
Przerwij wysyłanie
Pliki .pdf .doc .docx .tiff .tif .jpg
11. Oświadczenia